خواص ژل رویال چیست؟

ژلاتین یک ماده غذایی بسیار مغذی و همچنین بسیار دوستدار محیط زیست است. ژل ایموشن سبز یک ژل شستشو دهنده و خوشبو کننده است و نباید ترشحات واژن را از بین ببرد. درباره ژل ابرو هم آسانی استفاده برای مصرف کننده اولویت اصلی قرار داده شده است.با کمک ژل ابرو افرادی که ابروهای پرپشتی دارند و مدام از بهم خوردگی و خراب شدن حالت انها گله مند هستند میتوانند با استفاده از این محصول معجزه گر به راحتی ابروهای خود را در جای خود ثابت کنند و به مدل دلخواه خود حالت بدهند.از طرفی دیگر قضیه ژل ابرو برای افرادی که ابروهای کم پشتی دارند حتی قدم بلندتر و کاری تری برمیدارد و به شما کمک میکند ابروهای خود را ضخیم تر و پرپشت تر جلوه دهید. فرآیند هم­آرایی این مولکولهای پپتیدی و ایجاد هیدروژل با اضافه کردن بافر ژل کننده (بافر فسفات حاوی مقدار مناسبی نمک کلرید کلسیم) به محلول پپتیدی و انکوباسیون (Incubation) آن در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه انجام شد. مخلوط حاصل به مدت 10 دقیقه در دمای 4 درجه سانتیگراد و g2000 سانتریفیوژ شده و سه بار با دی اتیل اتر سرد شستشو داده شد و برای انحلال رسوب پپتید دوگانه­دوست حاصل در آب pH آن با کمک آمونیوم هیدروکسید به 9 رسانده شد.

آمادهسازی هر سه هیدروژل به صورت مستقیم در کووت انجام شد و پس از اتمام زمان انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد نمونهها برای خوانش آماده شدند. روش قطره (Droplet method) برای تهیه نمونهها استفاده شد. میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM): جهت اطمینان از ساختار نانو فیبری بافت هیدروژلها و تعیین ابعاد دقیق این نانو ساختار توسط میکروسکوپ Philips CM30، تصاویری از نمونهها در شرایط رقیق بر روی گرید مسی با پوشش کربن (carbon-coated copper grid) و اندازه مش (Mesh) 300 اینچ در ولتاژ 150 کیلووات تهیه شد. هم می توانید از ژل خام و پودر شده برای این منظور استفاده کنید و هم محصولات مراقبت پوستی تولید شده با ژل رویال را خریداری کنید. در مورد تعداد پاجوش، هم افزایی نیتروژن و فسفر و همچنین نیتروژن و پتاسیم نتیجه متفاوتی مشاهده شد، نحوی که در این سطح 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، مصرف 200 کیلوگر فسفر یا پتاسیم موجب حصول بیشترین تعداد پاجوش گردید، به نحوی که در سطح شاهد نیتروژن حتی مصرف 200 کیلوگرم فسفر اگر چه موجب افزایش تعداد پاجوش شد ولی حداکثر تعداد پاجوش حاصل نگردید. از طرفی هم به دلیل وجود ماده استامینوفن در نوافن ممکن است استفاده از آن نتیجه کاذب در تستهای افراد دیابتی ایجاد کند.

با این تفاوت که در این محلول به جای اسیدآمینه از پالمتیک اسید استفاده شد. بله، این همان هیالورونیک اسید است. از فواید این پرکننده هیالورونیک اسید این است که پس از تزریق، ژل موجود، بافتهای لب را پشتیبانی کرده و آن را شکل میدهد. با منفی شدن نتیجه آزمون کایسر اتصال اسید چرب به آخرین اسیدآمینه تأیید شد. بعد از این مدت عملا ژل شما خاصیتی ندارد و نمی تواند شما را به نتیجه دلخواه برساند. از ماسک شیر و ژلاتین روی هر نوع پوستی میتوان استفاده کرد، برای این که تغییری در pH ایجاد نکرده یا باعث خشکی بیش از حد نمی شود. دادههای این بخش با استفاده از دستگاه JASCO J-715 (J-715 CD spectrometer, JASCO Inc., Easton, MD) در دمای اتاق، با کووت کوارتز 1 میلیمتری، سرعت روبش 100 نانومتر بر دقیقه و دامنه طولموج روبش 185 تا 250 نانومتر با فواصل 1/0 نانومتر به دست آمد. نکته قابلتوجه آنکه به خاطر ماهیت اسیدی پپتیدهای­دوگانه دوست مورداستفاده در این بررسی، بهمحض اضافه کردن پودر آنها به آب با pH خنثی، pH محلول سریعاً و به شدت اسیدی شده و پپتیدها رسوب میکردند. بافرهای HPLC شامل آب و استونیتریل بود که به هرکدام به میزان 1/0 درصد حجمی آمونیوم هیدروکسید اضافه شد.

بنابراین برای رسیدن به یک محلول شفاف پپتیدی مقداری محلول نیم مولار سدیم هیدروکسید به صورت قطرهقطره به محلول اضافه گردید تا با رسیدن pH به حدود 5/7-8 محلولهای پپتید دوگانه­دوست موردنظر فراهم شود. برای آمادهسازی این محلولها ابتدا محلول حاوی هر پپتید به طور جداگانه در ظروف شیشهای تهیهشده و سپس با توجه به جدول 2 با یکدیگر مخلوط شد. اما در عمل برای به دست آوردن غلظت بهینه نمک کلرید کلسیم در بررسی حاضر فرآیند ژل شدن هیدروژلهای طراحیشده در حضور بافر فسفات (Phosphate buffer saline,PBS) حاوی غلظتهای 25، 40، 60 و 80 میلی مولار کلرید کلسیم مورد بررسی قرار داده شد. در این بررسی سه نوع محلول پپتیدی با غلظت نهایی یکسان 4/1 درصد وزنی/حجمی ولی با محتوای متفاوتی از هر سه نوع پپتید دوگانه­دوست تهیه شد. بنابراین غلظت تئوری یون کلسیم مورد نیاز با فرض اینکه هر یون کلسیم میتواند با دو بار منفی میانکنش دهد و یا به خاطر ممانعتهای فضایی مولکول نتواند همزمان با دو بخش آن ارتباط برقرار کند به ترتیب 20 یا 40 میلی مولار محاسبه شد. در صورت موفقیتآمیز بودن هرکدام از فرآیندهای مذکور به ترتیب رزینها رنگهای آبی و زرد را نشان میدادند.

دیدگاهتان را بنویسید