سنگ الماس چیست؟

4-4. استان زنجان با بررسی مجدد داده­های کانی سنگین حاصل از مطالعات اکتشافی ژئوشیمیائی در ورقه­های یکصدهزارم پوشش دهنده سطح استان زنجان، ناهنجاری­هائی از کانی کرندوم شناسائی شده است که تلفیق این ناهنجاری­های کانی سنگین با داده­های زمین شناسی نشان داده است که انطباق معنی­داری با توده­های نفوذی محدوده شمال خاور زنجان و طارم دارند. 7-2. استان آذربایجان غربی بازبینی نتایج بدست آمده در مطالعات کانی سنگین طی اجرای عملیات اکتشافی ژئوشیمیائی در سطح استان، موجب شناسائی یک محدوده امید بخش از کانی توپاز گردیده که در جنوب باختری ورقه اُشنویه قرار دارد.

از مواد سمّی سنگین تری درست شده اند و میزان کمی هم کلسترول دارند. در عین حال ، استثناهایی هم وجود داشته است . نخستین خصومتی که با ایشان شد و دستگاه خلافت هم در آن دست داشت ، این بود که در نیمة دوم قرن سوم ابوالحسین نوری و چند صوفی دیگر به اتهام زندقه محاکمه و محکوم به اعدام شدند، اما با ایثار ابوالحسین نوری نجات یافتند (ابونصر سرّاج ، ص ۴۹۲ـ۴۹۳؛ خرگوشی ، ص ۲۸۶ـ۲۸۷).این حادثه و همچنین قتل حسین بن منصور حلاّ ج در ۳۰۹ و ضرب و شتم یکی از طرفداران او به نام ابن عطا الاَدْمی که منجر به مرگ او شد ( رجوع کنید به ابونصر سرّاج ، ص ۵۰۰)، بغداد را برای صوفیه ناامن ساخت و موجب شد که بسیاری از آنان از آنجا به مناطق دیگر بروند.

این وضع از دورة خوارزمشاهیان تا حملة مغول نیز ادامه یافت ، به گونه ای که در حملة مغول به ایران در اکثر شهرهای ایران مشایخ صوفیه و خانقاهها وجود داشتند ( رجوع کنید به غنی ، ج ۲، قسمت ۱، ص ۴۹۷). وی که در دورة تیموریان می زیست ، می گوید که در هرات ، به سبب مدح علی علیه السلام ، از سنّیان خراسان هراسان بوده که مبادا او را رافضی بخوانند، در حالی که در بغداد به خشونت برخی روافض گرفتار شده بوده است (نظامی باخرزی ، ص ۱۶۶ ـ ۱۷۰).در این دوره ، نهضتهای اجتماعی صوفیان شیعی بر ضد حکام عصر و به منظور استمرار تشیع و عدالت اجتماعی پدید آمد.

۱۳۴۳ ش ؛ همو، نفحات الانس ، چاپ محمود عابدی ، تهران ۱۳۷۰ ش ؛ عبدالملک بن محمد خرگوشی ، کتاب تهذیب الاسرار ، چاپ بسام محمد بارود، ابوظبی ۱۹۹۹؛ علی بن محمد دیلمی ، کتاب عطف الالف المألوف علی اللام المعطوف ، چاپ ج .ک . چاپ معروف زریق و علی عبدالحمید بلطه چی ، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ ابوبکر محمدبن ابراهیم کلاباذی ، التّعرف لمذهب اهل التصوّف ، دمشق ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶؛ محسن کیانی ، تاریخ خانقاه در ایران ، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ فریتس مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه ، ترجمة مهرآفاق بایبوردی ، تهران ۱۳۷۸ ش ؛ محمدبن منور، اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ، چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ محمودبن عثمان ، فردوس المرشدیة فی اسرار الصمّدیة به انضمام روایت ملخص آن موسوم به انوارالمرشدیة فی اسرار الصمدیة ، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۵۸ ش ؛ اسماعیل بن محمد مستملی ، شرح التعرف لمذهب التصوف ، چاپ محمد روشن ، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۶ ش ؛ علی بن عثمان هجویری ، کشف المحجوب ، چاپ و.

قرن ششم (اواخر دورة سلجوقیان ) یکی از مهمترین ادوار تاریخ تصوف در ایران و در دیگر سرزمینهای اسلامی است ، زیرا در این دوره تصوف پس از تحمل مخالفتها و نشیب و فرازها بالاخره به ثبات رسید و هیئت منظمی پیدا کرد و به خصوص به واسطة ابوحامد غزالی ، در میان اهل سنّت ــ که مذهب اکثر مسلمانان ایران آن زمان بود ــ جایگاهی محترم یافت (باوزانی ، ص ۲۹۶).صوفیان این دوره در ابراز عقاید و اجرای مراسم آزاد بودند و علاوه بر نفوذی که در میان مردم داشتند، در میان امرا نیز حامیانی پیدا کردند؛ از جمله خواجه نظام الملک ، وزیر دورة سلجوقی ، از حامیان صوفیه بخصوص ابوسعید ابوالخیر بود( رجوع کنید به عبدالرزاق سمرقندی ، ج ۱، ص ۷۱؛ مایر، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳).

تا دورة صفویه . در دورة صفویه (ح ۹۰۶ـ ۱۱۳۵) تصوف وضع پیچیده ای یافت . شاید از همین دوران بود که زمینه های بروز ارتباط میان تصوف و تشیع پیدا شد.دورة شکوفایی تصوف در دورة تیموریان نیز تا پیدایش صفویه استمرار داشت . نفوذ معنوی صفی الدین اردبیلی در ۳۵ سال دورة ارشادش بسیار زیاد بود و چون مغولان به او ارادتی تمام داشتند، وی بسیاری از آنان را از آزار رساندن به مردم باز می داشت (حمداللّه مستوفی ، ص ۶۷۵).

در دورة صفویه . خلق اینگونه آثار که با سنایی آغاز شده بود، با عطار و مولوی به کمالی بی نظیر رسید ( رجوع کنید به دوبروین ، ص ۱۳۱ـ۱۵۲).این دوره همچنین دورة تشخص و تعین کامل سلسله هایی است که بتدریج از قرن چهارم و پنجم شکل گرفته بود. همچنین سلسله های گوناگون با نام بزرگان مرجوع کنید بهسس آنها شهرت یافتند. ۳۹; و احتمالاً عطار را ( رجوع کنید به جامی ، ص ۴۲۷، ۵۹۸)، و سبب آوارگی و مهاجرت عده ای از صوفیان ، از جمله نجم الدین رازی ( رجوع کنید به نجم رازی ، ص ۱۹ـ۲۰)، شدند، در نهایت بر رونق آن افزودند، زیرا از سویی در آن دورانِ ویرانی و مصیبت ، تصوف مهمترین ملجأ روحی و فکری مردم شد و عدة بسیاری به آن رو آوردند، و از سوی دیگر دیری نپایید که ایلخانان مغول مجذوب تصوف شدند؛ برخی حکام مغول مثل غازان خان (حک : ۶۹۴ـ ۷۰۳)، الجایتو (حک : ۷۰۳ـ۷۱۶) و ابوسعید (حک : ۷۱۷ـ ۷۳۶) و نیز وزرای امیران آنان همچون رشیدالدین (متوفی ۷۱۸) و پسرش غیاث الدین (متوفی ۷۳۶)، به صوفیان و مشایخ ابراز علاقه می کردند و مخصوصاً خانقاه را مورد عنایت قرار می دادند (برای نمونه رجوع کنید به رشیدالدین فضل اللّه ، ۱۳۶۴، ص ۳۶ـ۳۷، ۱۸۳، ۲۶۸ـ۲۷۲؛ همو، ۱۳۵۸، ص ۱۹۰، ۲۰۹، ۲۱۵).با انقراض خلافت عباسی و فتح بغداد توسط هولاکوخان ، بزرگان شیعی فرصت اظهار وجود یافتند.

اما به طور کلی آنان به مشایخ صوفیه اعتقاد بسیار داشتند و قرن هشتم و نهم دوران رونق تصوف است ؛ ازینرو، کمتر شاعر و نویسنده یا عالمی را می یابیم که در این دوره از ذوق عرفانی بی بهره مانده باشد و جلوه هایی از آن را در آثار خود منعکس نکرده باشد (صفا، ج ۴، ص ۶۷). به طور مثال و طبق آمار منتشر شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، میانگین میزان آب مصرفی در ایالات متحده حدود ۵۷۵ لیتر و در اروپا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر در روز برای هر شخص میباشد، درحالی که در کشور موزامبیک این رقم حدود ۱۰ لیتر میباشد.

در واقع، توپاز Mystic یک توپاز شفاف یا بیرنگ است که به طور مصنوعی با تیتانیوم یا فلز دیگری پوشانده شده است و باعث میشود که توپاز مانند رنگینکمان رنگارنگ و درخشان باشد. وجود رنگهای درخشان در این سنگ نیمه قیمتی میتواند ارزش آن را افزایش دهد. یکی از راه های خوب برای تشخیص تورمالین اصل می تواند بررسی مشخصات اپتیکی مثل ضریب شکست بالا و پدیده چند رنگی قوی در آن باشد. آثار منثور پختگی یافت و بعضی از آنها از تعلیمی یا روایی و تذکره بودن صِرف ، بیرون آمد و مباحث نظری و استدلالی در آن راه یافت و در ردیف سایر علوم قرار گرفت ، به گونه ای که شمس الدین آملی در قرن هشتم در نفائس الفنون بخشی را به علم تصوف و مباحث و اصطلاحاتش اختصاص داد ( رجوع کنید به ج ۲، ص ۲ـ ۱۲۸).

اگر سبزه گندم تازه در دسترس نبود، شما می توانید مکمل سبزه گندم پودر شده را تهیه کنید. این امر خصوصاً با آثار شارحان ابن عربی و مقدّم بر همه صدرالدین قونیوی (متوفی ۶۷۳) رخ داد، به نحوی که تعالیم ابن عربی از طریق قونیوی از روم تا هند را فرا گرفت و مشایخی چون فخرالدین عراقی یا مرجوع کنید بهیدالدین جَندی (متوفی ح ۷۰۰) که نزد قونیوی تحصیل معرفت می کردند، وارث آرای صوفیانة ابن عربی و سپس سبب ورود آن به تصوف ایران شدند (زرین کوب ، ص ۱۲۰ـ۱۲۳).

پیادهروی کنید تا با کاهش کالری مصرفی و افزایش فعالیت بدنی به وزن مناسب برسید. از پزشک خود بخواهید شما را به یک متخصص تغذیه ارجاع دهد که به شما در ایجاد برنامهی غذایی برای کاهش خطر سنگ کلیه کمک کند. خانمهای میانسال (۵۰-۴۰ ساله)، مصرف قرصهای ضد حاملگی و استروژن، چاقی، کاهش وزن سریع، دیابت یا سیروز، رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر، سابقه خانوادگی بیماری کیسه صفرا. سنگ پاهای خوب در ایسلند، جزایر قناری، نیوزلند، یونان، سواحل اقیانوس آرام در ایالت متحده و در مناطق بسیار دیگری که سابقه آتشفشانی داشتهاند، یافت میشوند.

برای جدا کردن سنگ از آب از انبرک استفاده کنید و بگذارید قبل از کنار گذاشتن آن کاملاً خشک شود. گفتنی است که تشیع برخی صوفیان در این دوره در معنای کلامی آن نیست ، بلکه به معنای قبول اصل ولایت (تولای اهل بیت علیهم السلام ) بوده ، اما به حد تبرا از برخی خلفا و صحابه نمی رسیده ( رجوع کنید به زرین کوب ، ص ۱۶۵ـ ۱۶۶) و جنبة سیاسی یا تعصبهای عامیانه نداشته است (همانجا؛ همائی ، ج ۱، ص ۵۱). در گینه نو از آن برای ساخت ابزار کشاورزی و قمه استفاده می شود.

ساختار لایه ای نیز موجب می شود تا سطح این ماده نرم باشد. در آثار منظوم صوفیه نیز تحولات چشمگیری صورت گرفت . در آثار صوفیان قرن بعد، از جمله در آثار هجویری و ابوحامد غزالی ، نیز انتقاد از بعضی صوفیه دیده می شود. اباحیگری بعضی از صوفیه موضوعی بود که ابوحامد غزالی نیز در آثار خود، بخصوص در رسالة حماقت اهل اباحت ، بدان پرداخت . گفته می شود که یکی از شواهد تاریخی ارتباط تصوف و تشیع این است که چون صفویة صوفی مسلک به قدرت رسیدند، تشیع را ــ که عمدتاً تصوف زمینة رشد آن را در ایران ، بخصوص از اوایل قرن هفتم ، فراهم آورده بود ــ مذهب رسمی اعلام کردند.

دیدگاهتان را بنویسید