سنگ اوپال ؛ اطلاعاتی در مورد سنگ اوپال جواهر زیبا

از سطور فوق چنین استنباط مـــی شود که یک موقع خیلی باارزش بخاطر استرداد سرزمین های اشغالـــــی ، برای امیر عبدالرحمن خان مساعد شده بود که با استفاده ازان مشکلات عدیده دولت ومردم افغانستان حل میگردید ولی با تأ سف بی پایان که امیر بار دیگر لغزید وازین چانس طلایی استفاده کرده نتوانست. در سطور قبلی یادآوری گردید که امیر عبدالرحمن خان با انگلستــان راه مصالحه را درپپیش گرفت، ولی این مصالحه و یاعقب نشینی سیاسی از حد ضرورت بیشتر بود و سخن تا جایی رسید که دولـــت انــــگلستان معاهدات سنگین را بر وی تحمیل نمود. او بخاطرمنافع ملی ویا شخصی با دشمن یعنی دولت استعماری انگلستان مصالحه کرده با دشمن ازراه مخاصمت پیش نه آمد، بلکه برای استحکام سلطنت خود و انکشاف نسبی اقتصادی و صنعتی کشور در عرصــــــهُ سیاست عقب نشینی اختیار کرد تا برای دست یابی به اهداف مطروحـــهُ خود موقع مناسب در اختیارداشته باشد.

4 ــ بر تو لازم است که کار روایی های اشخاص خود را تقدیر نماییی و فضیلت افراد برجستهُ مملکت را فراموش نکرده آنها را باعزم و خوشوقت ساخته حوصلهُ ایشان را بیفزایی تا به خدمت تو به نهایت دقت و اخلاص و استقامت بیشتراقدامات نمایند. 5 ــ از لحاظ و خاطر داری و رعایت سابقه پرهیزنموده درغــــوررسی مظلوم از ظـالم و باز خواست از مجرم اگر چه مجرم پسر و پارهُ جگر تو باشد هـــیچ مذایقه نکنی زیرا با این شیوه دلهای عموم آنهارا شکار و مطیع و منقاد خود خواهی ساخت. برای این منظور فقط کافی است درون آب ولرم مقدار بسیار کمی پودر صابون ملایم بریزید.

تحصــــــیل مالیات را بدون محصل ــ مثـل عهدامیرشیرعلی خان ــ مقررنمود و فقط باقـیات راتــوسط محصل حصول میکرد. در صفحه 657 جلد اول کـــتاب «افغانستان در مسیبر تاریخ» اثر دانشمند بلند آوازه مرحوم غبار چــنین آمده است:« امیر عبدالرحمن خان با مردم محشور و از معاشرت با حرم دوربوده وشب و روز درمحیط مردانه میزیست بازی ها و سپورت های ملی را تماشا میکرد و صنعت کاران را تشویق مینمود. در دورهُ سلطنت امیر امنیت عمومی موجود بود. 2 ــ لازم است کـــــه بغرض سعادت قوم و استراحت رعیت و ثبات پایهُ امنیت و آرامی در اطراف مملکت نهایت اهتمام نمایی و باید بدانی که کامیابی و نجات بلاد به ثروت موقوف است و ثــروت و نــــفوذ بدون زراعت و تجارت و صنعت میسر نمیشود و ترقیات اینها بـــه تعلیم و تربیهُ عمومی احتیاج دارد.

من از دل خـــواهشمندم که بغرض تأسیس مکاتب عرفانی و انتشارانوار آن در تــمام اطـــــراف افغانستان به اصولیکه در بلاد غربیه وجود دارد اقدام نمایم ، لاکن امثال هم چه مـــطالب بــلند بــمجرد اراده در انــدک زمــان میــسر نمیگردد، زیرا این مقصد بــه نمو و ترقیات تـــدریجی مـــحتاج اســت بــر شمــا لازم است که در زمان حکومت خودعطف توجـــه تامهُ خودرا به این موضوع مهم گماشته یقین نمایی که احـــیای ایـــن مــطلب بزرگ از مقدس ترین فرایض شماست زنهار در مـــ,لت خود حس شوق ورغبت تعلیم و تر بیه راتولید نموده دروازهُ این مقصد و آرزوی مقدس ما را بگشایی.

ولی اگـــــــر درین مبارزه ضعف خودرا احساس میکرد ند، فورا ً و بدون ضیاع وقت جانب دولت مرکزی را گرفته، با کسب امتیازات جدید، شیوهُ سرکوب قیام را در اختیار دولت قرار میدادند و یک تعداد از همسنگران خودرا نــیز بــه مــقامـات دولتی و یا پاد شاه تسلیم میکردند تا برای دستگاه حاکمه خوش خدمتی کــرده بــاشند وبـــــه اصطلاح عناصر«شریر» را به جزای اعمالشان رسانده باشند و همچنان در بدل این خدمت امتیازاتی را بدست آورده باشند. همان لحظه ملحم شدم به اینکه پاد شاه مذکور حضرت محمد مصطفی صلی الله وآله و د وشخص طرف یمین ابوبکر وعثمان و دو شخص طرف یسار عمر وعلی میباسد.

الماس کربن خالص است و درعمق بین 100 تا 200 کیلومتری از سطح زمین و درحدود بین 990 میلیون سال تا3.2 میلیارد سال قبل شکل گرفته است (عمر تقریبی زمین 4.5 میلیارد سال است). برای استفاده از سنگ پا ۵ تا ۱۰ دقیقه پوست خشک خود را در آب گرم قرار دهید. خواص فیزیکی و چشمی آن با توجه به قسمت هایی از آب یا فلورین موجود متفاوت است. زیرا این سنگ ها سرگرمی یا بازی به حساب نمی آید که به همه علنی کنیم. یشم در حکاکی ها کاربرد فراوانی داشته و کتیبه های بسیاری از این سنگ ساخته شده اند به طوری که مسلمانان از یشم برای حکاکی قرآن بر روی آن استفاده می کرده اند.

سنگ الماس در واقع دانه های متبلور کربن هستند که در درجه حرارت 900 تا 1300 سانتی گراد تحت فشار حدود 45000 بار(Bar ایجاد می شوند در نتیجه این نوع سنگ بر روی سطح زمین یافت نمی شود بلکه در اعماق حدود 200 کیلو متری سطح زمین ایجاد می شود . با وجود این هم انگلستــــــان بر امیر عبدالرحمن خان اعتماد نداشت و دایما ً در تلاش بود تا درد سررا برای امیرازطریق تحریکات،تولید شورشها و تفرقه اندازی ایجاد بدارد. چراغ خاموش بود ولی ماه روشن بود و همین برای شنا کافی بود. خلاصه امــیر برای دست یابی به اهداف خود از هر وسیلهُ ممکنه استفاده کرد و استفاده ازان را مجاز می شمرد، که تهمت بستن به پیغمبر و اصحاب کرام او ازا ن جمله می باشد.

امیر برای دست یابی به اهداف مطروحهُ خود واستحکام سلطنش بر هیچ کس رحم نکرد.اوبرای سرکوب نمودن قیام و ظغیان یک قوم ازنیروهای قوم دیگر استفاده کرده وبه این تر تیب تخم دشمنی را بین اقوام بــرادر سرزمین افغانستان پاشید. در صفــــــــحه 687جلد اول کتاب« افغانستان در مسیر تاریخ چنین آمده است:« دولت انگلیس در 1892 سپاه بزرگی به استقامت سرحد افغانستان سوق نمود وبه امیر عبدالرحمن خان یاد داشتی فرستاد که باید هیئت سیاسی جنرال رابرتس را بایک فرقه قشون معیتی اودرجلال آباد بپذیرد. 10 ــ لازم است که قوای حربی تو طوری مستعد و آماده باشد که گویا فردا بمیدان جنگ یک عسکر قوی را در مقابل آنها سوق میدهی.

ای فرزند، تجارب عصری مارا خوب دانسته ساخته باید که از فرصت استفاده نمود، یقین نمائیم که قشون ما همیشه به یک پیمانـهُ کاملی مستعد و حاضر باشند، پس دراوقات سلم وراحت تزئید آلات جنگ و ذخایر حربی را فراموش نکنی، زیرا در زمان جنگ قشون تو عندالضرورة به آذ وقه و ذخایر و آلات مکفیهُ حربی محتاج بوده و تهیهُ آن در آن زمان دشوار است. بعلاوه مقصدم اینست که مقام و رتبهُ ترا رؤسای قبایل افغـــانستان دانسته از قوهُ تو خایف و به پیروی آراء و افکار تو مطیع ومنقاد بــاشند.

فرزند عزیزم، پوشیده مباد آنکه من در حیات خود زمام حکومـــت را بتو سپردم میدانم که این حرکت بلاشک از نظام حکومت هــــای دول غربی و شرقی مخالف است لاکن غرض من درین محل آنست که ترا از طرز حکومت و اجرا آت آن باخبر گردانم و فرصتیکه مملکت را مالک و بر اریکهُ سلطنت جلوس نمایی صاحب تجربه و بلدیت باشی. شبی قبل ازینکه از روسیه عازم افغانستان شوم در عالم رویا دیدم دو فرشته بازو هایم را گرفته مرا به حضور پاد شاهی که دراطاق کوچکی جلوس فرموده بود، بردند. معلوم می شد پاد شاه ازین جواب چـــــندان خوشنود نشد و به فرشته هایکه شخص مذکور را آورده بودند حکم نمود اورا بر گردانند فورا ً مشتار الیه را بردند.

ازین نگاه معلوم می شد تصدیق بر پاد شاهی من نموده اند. چون ایــــن الفاظ راادا نمودم اصحابش با نظرمحبت آمیزی به طرف من نگاه کردند. 11ــ بر سلاطین لازم است که در تولید محبت و دلجویی قشون کوشــش کنند، یعنی عسکر خود را چنان خوشوقت و سعادتمند نگاه دارند که حقوق و دوستی آنها در موقع لزوم پشت نگردانند و به کــمال شوق، حیات خود را در وفا به شئونات ایشان از روی محبتی که نسبت به آنها دارند نثار کنند. مهره مار را مگر نمی توان بدون اینکه دعایی روی آنها خوانده شود استفاده کرد…

دیدگاهتان را بنویسید