نگهداری ژل آلوورا در یخچال

تحلیل نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از انژکتورهای جت برخوردی سبب ایجاد رژیم های مختلفی از اسپری و اتمیزاسیون برای سیالات غیر نیوتنی ژله ای شده که بعضی از این رژیم ها تفاوت اساسی با رژیم های تشکیل شده برای سیالات نیوتونی دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که میتوان از غلظتهای مختلف ژلاتین برای پایدارسازی سیستمهای غذایی حاوی کف استفاده نمود. مشاهدات نشان داد که افزایش غلظت ژلاتین باعث کاهش تخلخل، انتروپی، بعد برخالی، سرعت زهکشی، جزء حجمی کف و اورران شد. یافتهها: نتایج نشان داد که بیشترین دمای شروع ذوب شکلات حاوی ژلاتین و نشاسته ذرت 10% به ترتیب 5/38 و 9/35 سانتی­گراد بود و این غلظت دمای ذوب شدن را به طور قابل توجهی در مقایسه با شکلات کنترل با نقطه ذوب 2/27 درجه سانتی­گراد، افزایش داد (05/0p≤). .همچنین بیشترین آنتالپی در تیماری با 10% ژلاتین، 34/35 ژول بر گرم بود. همچنین افزودن نانوکیتین خواص آبگریزی فیلم را افزایش داد. نیمرخ رهایش دارو از نانوالیاف، آزادسازی %82 دارو را طی h 120 نشان داد. نتایج نشان داد، قطر نانوالیاف با دارو و بدون آن به ترتیب در محدوده 100 و nm 200 بوده و دارو با نانوالیاف هیچ برهمکنش شیمیایی نداشته است. این حجمدهی از طریق تزریق ژل به ناحیه لب، بدون نیاز به عمل جراحی و یا دوره نقاهت طولانی امکان پذیر است.

این عمل گیاه یا دارو Adaptojenic در زمان نیاز در آن بخش از بدن که فعالیتش کارساز و مورد نیاز باشد انجام خواهد پذیرفت و اگر مورد نیاز نباشد ظاهراً بدون فعالیت باقی میماند، اگر چه در این هنگام نیز به آهستگی و به تدریج سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. در این موارد به داربستی نیاز است تا به کمک آن، منطقه آسیب دیده ترمیم شود. طبق نتایج حاصل از آزمون مکانیکی، نمونه حاوی 60درصد ژلاتین و 40درصد نشاسته، دارای استحکام خمشی بهینه بوده که مقدار آن، 2.3 مگاپاسکال برای نمونه بدون پوشش و 4.5 مگاپاسکال مربوط به نمونه دارای پوشش است. آزمون سمیت سلولی (MTT) با استفاده از سلول (NCBI C161)و L929 و روش استخراج روی نانوالیاف با دارو و بدون آن انجام شد. بهطور کلی این مطالعه تأیید کرد، نانوالیاف تهیهشده میتوانند بهعنوان حامل مناسبی برای رساندن عامل ضدباکتریایی، بهویژه در برابر باکتریهای گرم منفی بدون اثر سمیت سلولی استفاده شوند.

نتایج آزمون سمیت سلولی نشان داد، نانوالیاف بدون دارو هیچ اثر سمی نداشتهاند. همچنین نتایج حاصل از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، وجود شبکه کاملاً متخلخل با حفرات به هم پیوسته را در سطح نمونه های پوشش داده شده و حضور تخلخل های موضعی در ساختار متراکم را در قسمت های داخلی آن نشان می دهد.نتایج کشت سلولهای بنیادی پالپ دندان عقل نیز زیست سازگاری و وجود قابلیت چسبندگی و تکثیر سلولهای بنیادی برروی داربست را اثبات میکند. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان­گر دست­یابی به داربست­هایی با تخلخل­های باز، درصد تخلخل بیش­از 95 درصد و با توزیع ابعادی حدود 400-50 میکرومتر در مقطع عمود بر جهت انجماد و 300-50 میکرومتر در مقطع موازی با جهت انجماد هستند. روشها: قطر و شکلشناسی نانوالیاف با میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) و خواص فیزیکی شیمیایی نانوالیاف با طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) بررسی و تحلیل شد. رهایش برونتنی داروی ایمیپنم-سیلاستاتین با طیفسنجی فرابنفش (UV) بررسی شد. در پژوهش حاضر، سامانه دارورسانی با استفاده از پلیمرهای طبیعی کتیرا و ژلاتین برای رهایش کنترلشده داروی ایمیپنم-سیلاستاتین در کاربردهای ضدباکتریایی تهیه شد.

فعالیت ضدباکتریایی نانوالیاف در برابر باکتریهای اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مطالعه شد. بهطور کلی هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصۀ اجتماعی – که در توانایی فرد برای بهرهمندی از منافع خاصی که در میدان حاصل میشود، مؤثر باشد – سرمایه است (Bourdieu, 1989: 14). ازنظر اقتصادی، ویژگی انباشتی لازمۀ مفهوم سرمایه است. تیمارهای تولید شده از نظر پروفیل نقطه ذوب و ویژگی­های حسی (رنگ، بو، طعم، احساس دهانی، ویژگی ذوب شدن و پذیرش کلی) و بافت، با شکلات کنترل مقایسه شدند. این در حالی است که تفاوت معنی­داری در ویژگی­های حسی نمونه­های تیمار شده مشاهده نگردید (05/0p≤). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با توجه به اثر غیر معنی­داری این دو ماده در ویژگی­های حسی و افزایش نقطه ذوب می­توان از این مواد در تولید شکلات مقاوم به حرارت در نواحی گرمسیری استفاده نمود. ژلاتین در گلیسین بسیار غنی است که با عملکرد مغز مرتبط است. اگر شما هم می خواهید قبل از خرید ژل رویال با این ماده پر خاصیت بیشتر آشنا شوید، می توانید مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم را مورد بررسی قرار دهید. ژله شکری یکی از انواع دسرهای ساده و خوشمزه بین المللی است که با طعم ها و رنگ های متنوعی تهیه می شود، برای مشاهده آموزش کامل و مرحله به مرحله طرز تهیه ژله شکری در ادامه با سایت چی شی همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید